Judikatura – výše úroku z prodlení a dobré mravy

Publikoval Mgr. David Paulus 10.09.2012

Nejvyšší soud České republiky dne 16.5.2012 rozhodl ve věci vztahu výše úroku z prodlení a dobrých mravů.

Podle § 39 občanského zákoníku je neplatnost právního úkonu zakládána jeho nedovoleností, která může vyplývat z rozporu právního úkonu, buď se zákonem (nejenom s občanským zákoníkem), který je součástí platného právního řádu v okamžiku projevu vůle, anebo s dobrými mravy. Aby se právní úkon příčil dobrým mravům, musí nerespektovat některou ze souhrnu společenských, kulturních a mravních norem, jež v historickém vývoji osvědčují jistou neměnnost, vystihují podstatné historické tendence, jsou sdíleny rozhodující částí společnosti a mají povahu norem základních. Nejvyšší soud uvádí, že posuzuje-li se ujednání o smluvním úroku z prodlení podle ustanovení § 39 obč. zák., lze je posoudit z hlediska souladu nebo rozporu s dobrými mravy pouze jako platné či neplatné a nelze je shledat neplatnými jen co do výše, která přesahuje rámec dobrých mravů.

Plné znění rozsudku:

zde

Powered by Drosera | Copyright © 2012 VALDAUF | Advokátní kancelář | Všechna práva vyhrazena - Kontakt - Facebook