Připravovaná legislativa – novela insolvenčního zákona

Publikoval Mgr. David Paulus 10.09.2012

V současné době projednává Parlament České republiky další novelu zákona č. 182/2006 Sb., o úpaku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Jedná se tak již o dvaadvacátý zásah do tohoto předpisu. Účelem této změny je ochrana proti podávání tzv. šikanózních insolvenčních návrhů.


Současná právní úprava požaduje v insolvenčním návrhu prokázání úpadku dlužníka navrhovatelem, a to dle definice úpadku, která je uvedena v § 3 zákona. Dle tohoto ustanovení je dlužník v úpadku, jestliže má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Insolvenční zákon dále ukládá soudu povinnost zveřejnit daný návrh v insolvenčním rejstříku do dvou hodin od jeho podání. Pokud insolvenční návrh neobsahuje vady, tak soud nemá jinou možnost, než návrh zveřejnit. To se stává zbraní v rukou subjektů, které chtějí poškodit dobré jméno společnosti nebo fyzické osoby, aniž by tato společnost či osoba splňovala podmínky uvedené v § 3 zákona. Praxe jednoznačně ukazuje, že informace o pouhém zahájení insolvenčního řízení je ze strany veřejnosti automaticky vnímána tak, že daný subjekt se nachází ve finančních problémech (tj. v úpadku). Daný subjekt („dlužník“) pak přestává být relevantním partnerem v dalších obchodních vztazích se všemi důsledky pro chod jeho podniku. Právě reakce veřejnosti na podaný insolvenční návrh způsobuje likvidační následky i pro společnosti, které jsou z ekonomického hlediska zdravé.


Současný návrh má za cíl eliminovat podávání takovýchto návrhů. Novela umožňuje odmítnout návrh do 7 dnů od jeho doručení pro zjevnou bezdůvodnost či možnost stanovit sankci za bezdůvodný návrh. Dále novela umožňuje soudu uložit věřiteli povinnost složit jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu, až do rozhodnutí o insolvenčním návrhu, to však pouze na návrh dlužníka.


V tuto chvíli byl Senátem návrh poslán s pozměňovacími návrhy zpět do Poslanecké sněmovny. Při současné politické situaci není možné odhadnout termín jeho projednání. Účinnost by měla nastat prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. 

Powered by Drosera | Copyright © 2012 VALDAUF | Advokátní kancelář | Všechna práva vyhrazena - Kontakt - Facebook