Valdauf, advokátní kancelář, s.r.o.
vedená u MS v Praze sp.zn.: C 343292
IČ 09838198, DIČ CZ09838198

Specializace

Compliance

Naše advokátní kancelář v kooperaci se spolupracujícími odborníky poskytuje služby, které vedou k zvyšování efektivity a ochraně svých klientů – právnických osob, především s důrazem na dodržování compliance. Korporace s jasně nastavenými pravidly, kompetencemi a odpovědnostmi, s vědomím hrozeb a zmírňováním z nich vyplývajících rizik mají větší šanci uspět v tržním prostředí a jsou důvěryhodné na mezinárodní úrovni, kde jsou (např. dokumenty spojené se strategickým řízením, řízením rizik, etickým kodexem a zásadami ochrany osobních údajů), zásadními dokumenty v rámci prezentace firmy.

Snažíme se chránit oprávněné zájmy klienta tak, aby se vyhnul potencionálním sankcím a negativním soudním rozhodnutím. Pro právnické osoby proto zajišťujeme soulad se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Zajišťujeme soulad se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) tím, že nastavujeme kompletní interní dokumentaci, provádíme kontrolu souvisejících vnitřních předpisů a jejich případnou revizi.

Občanské právo a právo obchodních korporací

Zabezpečujeme veškeré právní služby počínaje konzultací a následném smluvním zastřešení závazkových vztahů ve všech oblastech občanského práva.

V oboru práva nemovitostí a stavebního práva poskytujeme našim klientům komplexní právní služby související s výstavbou nemovitostí, jejich správou jakož i právní servis související  s převody a nájmy nemovitostí.

Zajišťujeme zastupování klientů v rámci rozvodového řízení se zjišťováním příčin rozvratu i bez zjišťování příčin rozvratu manželství, zastupování klientů v rámci řízení o výživném, u přípravy dokumentů pro rozvodové řízení bez zjišťování příčin rozvratu.

Poskytujeme Právní poradenství při zakládání obchodních korporací, příprav smluv o převodu obchodního podílu a v neposlední řadě právní poradenství při konání valných hromad obchodních korporací.

Advokátní kancelář zajišťuje pro své klienty přípravu smluvních dokumentů v českém, anglickém, německém, ruském a maďarském jazyce.


Vymáhání a správa pohledávek

Advokátní kancelář má dlouhodobé zkušenosti se správou rozsáhlých portfolií pohledávek. Pro své klienty zajišťujeme komplexní právní servis od mimosoudního inkasa pohledávek až po zastupování oprávněného v exekučním řízení. Správu pohledávek současně realizujeme i aktivní účastí na insolvenčních, dědických či trestních řízeních a likvidacích.

Insolvenční řízení

Advokátní kancelář zajišťuje zastupování klienta před soudy a rozhodčími soudy po celém území České republiky. Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti úpadkového práva, a to jak dlužníkům, kterým hrozí insolvence, tak i věřitelům, kteří potřebují uplatnit své pohledávky.


Energetické právo

Zajišťujeme zastupování klientů v řízení před energetickým regulačním úřadem a vymáhání pohledávek ze smluv o sdružených dodávkách energií.

Pracovní právo

Zaměřujeme se zejména na spory mezi účastníky pracovně právních sporů a řešíme vzájemné nároky vyplývající z pracovně právních vztahů.